Vnitřní předpis č. 1 - Jednací řád Valné hromady

Tento jednací řád nahrazuje jednací řád VH NFX, schválený 1. VH NFX. Inspirací byl Jednací řád VH Pilsfree

Povinné náležitosti VH NFX

 1. Jednání Valné hromady (dále VH) má tyto povinné náležitosti:
  1. registrace účastníků valné hromady probíhá přes wiki.nfx.cz. Registrace účastníků se uzavírají 3 dny před dnem valné hromady; neregistrovaným účatníkům není garantováno místo na VH s vyjímkou statutárních zástupců členů.
  2. Statutární zástupce každého člena může pověřit svého zástupce k zastupování na valné hromadě pomocí portálu NFX;
  3. Valná hromada volí jednoho zapisovatele, který může být během konání valné hromady měněn;
  4. Za každé sdružení může být na zasedání valné hromady přítomen maximálně jeden fyzický zástupce, pokud valná hromada nestanoví jinak. Zároveň mohou být na jednání valné hromady přítomni členové představenstva NFX.

Práva a povinnosti předsedajícího, zapisovatele a ověřovatelů

 1. Předsedající
  1. řídí průběh jednání podle schváleného programu tak, aby při jednání nedocházelo k průtahům a procesnímu zmatku;
  2. má výhradní právo udělit slovo a v případech překročení stanovené časové lhůty, odchýlení se od tématu nebo potřeby vyřízení neodkladných prioritních vstupů slovo odejmout; toto právo může dočasně propůjčit jinému členovi VH, stále na něm však v této věci zůstává konečné rozhodnutí.
 2. Zapisovatel
  1. průběžně písemně zaznamenává stručná shrnutí a závěry jednání. Na tomto základě neprodleně po ukončení VH vyhotoví zápis. Zápis poskytne ověřovatelům k podpisu a ověření.
  2. zápis je průběžně zobrazován a poskytován ověřovatelům k připomínkovacímu řízení.
 3. Ověřovatelé zápisu
  1. ověřovatelé zápisu jsou všichni zástupci členů přítomní při ukončení valné hromady-
  2. neprodleně po skončení valné hromady provedou připomínkovací řízení a podepsání zápisu.

Program jednání

Jednání se zahájí formou diskuse o jednotlivých bodech (CSMA/CA), pakliže jednání nesměřuje k cíli, předsedající může rozhodnout o přechodu na režim zkrácené rozpravy (TDMA).

Zkrácená rozprava (TDMA)

 1. Program jednání
  1. se skládá z bodů jednání;
  2. bod jednání se skládá povinně z
   1. přednesení podstaty bodu: provede příslušný přednášející nebo skupina přednášejících ve stanovené lhůtě do které je třeba zahrnout i předpokládany čas rozpravy dle programu;
   2. rozpravy: každý člen má právo vystoupit se svým příspěvkem, který se musí týkat projednávaného bodu, ve lhůtě nejvýše 2 minuty bez přerušení; K danému tématu má právo vystoupit maximálně dvakrát ve stejné lhůtě.
   3. usnesení: pokud již nejsou další příspěvky k rozpravě, nebo pokud VH rozhodne o tom, že pokračování rozpravy již není účelné, přistoupí předsedající k hlasování o usnesení;
  3. pokud je to účelné, může předsedající program jednání přerušit, a to jak mezi jednotlivými body, tak v průběhu projednávání bodu; během přerušení mohou členové VH mezi sebou ustavit dohodovací skupiny, které dostanou slovo bezprostředně po obnovení
 2. Pořadí vstupů
  1. žádosti o vystoupení s příspěvkem jsou vyřizovány v pořadí jejich vznesení;
  2. člen představenstva má právo vystoupit přednostně se svým příspěvkem;
  3. neodkladným prioritním vstupem se rozumí námitka, že jednání VH je v rozporu se zákonem, stanovami nebo vnitřními předpisy, nebo technická připomínka.
  4. Hlasování
   1. kvórum a způsob hlasování je určen stanovami;
   2. ve zvláštních případech, které stanovy neupravují, platí následující pravidla:
    1. pokud je potřeba vybrat z více možností, je výsledek hlasování určen sestupným pořadím hlasů pro jednotlivé možnosti; výsledek hlasování musí být následně potvrzen hlasováním prostou většinou;

Zasílání bodů k projednání

 1. Zasílání podkladů
  1. předkladatel musí zaslat požadovaný bod k projednání písemně předem ve lhůtě 3 dní včetně podkladů

Elektronické hlasování

 1. Při počítání výsledku hlasování se využívá pravidel, která určují stanovy.

Střet zájmů

 1. Člen NFX, podobně jako veřejní funkcionáři, může hlasovat i o věcech, ve kterých má střet zájmů.
 2. Člen NFX může hlasovat i v případě, kdy VH NFX hlasuje o změně typu jeho členství nebo o vyloučení.