Zobrazeno je již neplatné znění stanov (verze platná do 27.3.2010). Pro nearchivní účely užijte prosím aktuální znění

Stanovy NFX

čl. I. Základní ustanovení

 1. Název sdružení je Neutral czFree eXchange, z.s.p.o., zkratka názvu je NFX, z.s.p.o.
 2. Neutral czFree eXchange, z.s.p.o. (dále jen NFX) je zájmové sdružení právnických osob podle §20f - §20j občanského zákoníku. Je zřízeno na dobu neurčitou.
 3. Sídlem sdružení je Víta Nejedlého 3188, 272 01 Kladno.

čl. II. Činnost sdružení

 1. Cílem sdružení je propojení členských sítí za účelem širokopásmové komunikace a vzájemných toků dat uživatelů těchto sítí.
 2. Cílem sdružení je provozování přípojky do peeringového centra NIX.CZ.
 3. Hlavní činnosti sdružení NFX jsou
  a) provoz propojovacího centra NFX pro vzájemnou komunikaci účastníků členských sítí,
  b) podpora využívání intranetu, internetu, VoIP a dalších informačních technologií,
  c) spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle,
  d) další spolupráce členských sdružení.
 4. Cílem sdružení je zajišťování IP tranzitu mimo NIX.CZ.

čl. III. Členství ve sdružení

 1. Řádným členem sdružení (dále jen členem) se může stát každá nezisková právnická osoba, která
  a) se chce účastnit prací naplňujících cíle sdružení,
  b) provozuje síť ve velikosti czf autonomního systému nebo je za takovou síť stávajícími členy uznána,
  c) hodlá si do daného termínu vybudovat přípojku do propojovacího centra,
  d) souhlasí s případnými pravidly vázanými na tuto přípojku,
  e) nepodniká v oblasti telekomunikací.
 2. Členství ve sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
 3. O vzniku členství rozhoduje valná hromada. Případné zamítnutí žádosti o přiznání členství nemusí valná hromada zdůvodňovat.
 4. Členství může být každému členovi pozastaveno valnou hromadou. Při pozastaveném členství člen nemá právo využívat výhod plynoucích z členství ve sdružení. Pozastavení může být učiněno valnou hromadou
  a) na vlastní žádost člena,
  b) po závažném porušení stanov nebo vnitřních předpisů sdružení.
 5. Sdružení je povinno pozastavení, jeho důvody a dobu zveřejnit.
 6. Členství zanikne výmazem ze seznamu členů sdružení.
 7. Členství ve sdružení zaniká
  a) vystoupením člena ze sdružení,
  b) rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena,
  c) zánikem člena - právnické osoby,
  d) uplynutím posledního dne lhůty, která byla valnou hromadou písemně dodatečně stanovena členovi k odstranění závadného stavu.
 8. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen sdružení zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno sdružení, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení ze sdružení upozorněn rozhodnutím valné hromady.

čl. IIIa. Přidružené členství ve sdružení

 1. Přidruženým členem sdružení se může stát každá právnická i fyzická osoba, která splní podmínky čl. III., vyjma odst. 1. e).

čl. IV. Práva a povinnosti člena

 1. Člen sdružení má právo
  a) účastnit se jednání valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
  b) vykonávat kontrolní činnost, zejména v oblasti hospodaření sdružení, účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností sdružení. Předseda je povinen umožnit členům nahlédnout do veškerých materiálů související s činností sdružení.
 2. Člen Sdružení má povinnost
  a) respektovat a dodržovat stanovy sdružení, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády a rozhodnutí orgánů sdružení,
  b) platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,
  c) oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů sdružení; tyto změny je člen povinen oznámit sdružení do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,
  d) delegovat svého zástupce, který bude jednat jeho jménem,
  e) plnit závazky přijaté členem na valné hromadě,
  f) udržovat svou přípojku do propojovacího centra v dobrém a provozuschopném stavu, jakož i dodržovat její technické parametry valnou hromadou odsouhlasené (BGP, IP adresace NFX prostoru),
  g) přijímat všechny propagované prefixy řádných členů

čl. IVa. Práva a povinnosti přidruženého člena

 1. Přidružený člen má právo být přítomen jednání valné hromady a vznášet na ní návrhy.
 2. Přidružený člen má povinnosti řádného člena dle čl. IV. odst. 2.

čl. V. Orgány sdružení

 1. Valná hromada
  a) Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení. Valnou hromadu svolává předseda nejméně 1x ročně, kdy nesmí být konána elektronickou cestou. Předseda nebo místopředseda může svolat valnou hromadu kdykoliv nebo požádá-li o to alespoň třetina všech členů, a to nejpozději do jednoho měsíce.
  b) Valná hromada se svolává oznámením termínu a místa konání valné hromady všem členům a přidruženým členům sdružení některým z těchto způsobů:
  1. uvedení v zápisu z předchozí valné hromady,
  2. elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 21 dní předem, součástí pozvánky je i návrh programu.
  c) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
  d) Valná hromada je vždy schopna usnášení, byla-li řádně svolána.
  e) Valnou hromadu vede předseda sdružení, v jeho nepřítomnosti si valná hromada svého předsedajícího sama zvolí.
  f) Na valné hromadě je po případném doplnění schválen program. Jednání valné hromady jsou přístupná zástupcům členských sítí. Z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, ke kterému má každý člen právo doplnění. Námitky k zápisu mohou být vzneseny do tří dnů od zveřejnění zápisu, tyto musí být následně odsouhlaseny členy, kteří se valné hromady zúčastnili.
  g) Výhradně valné hromadě přísluší
  1. schvalovat výši členských příspěvků s výjimkou příspěvků stanovovaných komisí pro konektivitu a pracovních skupin.
  2. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů,
  3. schvalovat zprávu předsedy o činnosti a hospodaření za uplynulé období od minulé valné hromady,
  4. v případě zániku sdružení rozhodovat o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem,
  5. schvalovat jednací řád,
  6. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá předseda,
  7. volit a odvolávat předsedu a místopředsedu. Tuto volbu není možné provádět na valné hromadě, která je konána elektronicky.
 2. Předseda a místopředsedové
  a) Předseda a dva místopředsedové jsou statutárními zástupci sdružení, zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí valné hromady a komise pro konektivitu. Rozhodují nadpoloviční většinou.
  b) Předseda a místopředsedové jsou oprávněni činit v době mezi zasedáními valné hromady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti sdružení.
  c) Funkční období předsedy a místopředsedů je jeden rok.
  d) Předseda a místopředsedové mají povinnost seznámit předem všechny členy sdružení se závažnějšími rozhodnutími, kteří se mohou během sedmi dnů k těmto rozhodnutím vyjádřit. Nesouhlasí-li s nimi alespoň 1/3 členů, pak předseda nebo místopředseda bezodkladně k tomuto svolá valnou hromadu a dané rozhodnutí nesmí být vykonáno do rozhodnutí valnou hromadou.
 3. Komise pro konektivitu
  a) Komise pro konektivitu je stálým orgánem, který se skládá z členů podílejících se na naplňování cíle dle čl. II. odst. 4.
  b) Komisi pro konektivitu náleží právo separátně rozhodovat ve věcech naplňování cíle dle čl. II. odst. 4.
  c) Do komise vstoupí člen jmenováním svého zástupce. O vstupu přidruženého člena do komise rozhodují řádní členové, kteří jsou již členy komise pro konektivitu. Členství v komisi vzniká k prvnímu dni následujícího měsíce po jmenování zástupce.
  d) Vstupem do komise se člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této komise.
  e) Ukončení členství v komisi pro konektivitu nastane
  a. rozhodnutím člena, kdy je účinné k poslednímu dni aktuálního čtvrtletí,
  b. vyloučením z rozhodnutí komise, při neplnění závazků vyplývajících z členství v komisi.
 4. Pracovní skupiny
  a) Pro naplňování konkrétních cílů může valná hromada zřídit pracovní skupinu, která svojí činností tento cíl naplňuje.
  b) Do pracovní skupiny vstoupí člen jmenováním svého zástupce. O členství přidruženého člena v pracovní skupině rozhodují stávající členové pracovní skupiny hlasováním prostou většinou. Členství v pracovní skupině vzniká k prvnímu dni následujícího měsíce po jmenování zástupce.
  c) Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této pracovní skupiny.
  d) Ukončení členství v pracovní skupině nastane
  1.rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
  2.vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.
  e)Pracovní skupina zaniká rozhodnutím valné hromady, pokud není při zřízení pracovní skupiny stanoveno jinak.

čl. VI. Zásady hospodaření

 1. 1. Sdružení hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou zejména
  a) vstupní, pravidelné a mimořádné členské příspěvky,
  b) dary,
  c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti sdružení a k zajištění jeho provozu.
 3. Cílem činnosti sdružení není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 4. Členové odpovídají za závazky sdružení pouze do výše svých neuhrazených členských příspěvků.
 5. Hospodaření sdružení se řídí vnitřními předpisy sdružení vydávanými předsedou a obecně závaznými právními předpisy.
 6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána valnou hromadou, obvykle do konce února následujícího roku.
 7. Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období předkládá předseda ke schválení valné hromadě.
 8. Účetnictví a administrativu zajišťuje předseda a místopředsedové.
 9. Náklady spojené s uskutečňováním cílů sdružení, které naplňují zřízené pracovní skupiny a komise pro konektivitu, nesou pouze členové dané pracovní skupiny nebo komise pro konektivitu svými členskými příspěvky. Pracovní skupiny a komise pro konektivitu stanovují výši svých příspěvků a s takto získanými finanční zdroji mohou volně disponovat.

Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě v Kladně dne 23. září 2006 a novelizovány na valné hromadě v Plzni dne 24. března 2007.