Zobrazeno je již neplatné znění stanov (verze platná do 22.11.2014). Pro nearchivní účely užijte prosím aktuální znění

STANOVY NFX z.s.p.o.

Článek I - Základní ustanovení

 
 1. Název sdružení je Neutral czFree eXchange z.s.p.o., zkratka názvu je NFX z.s.p.o.
 2. Neutral czFree eXchange z.s.p.o. (dále jen NFX) je zájmové sdružení právnických osob podle § 20f - § 20j Občanského zákoníku. Je zřízeno na dobu neurčitou.
 3. Sídlem NFX je Víta Nejedlého 3188, 272 01 Kladno
   

Článek II - Činnost NFX

 
 1. Cílem NFX je propojení sítí členů za účelem širokopásmové komunikace a vzájemných toků dat uživatelů těchto sítí.
 2. Cílem NFX je provozování přípojky do peeringového centra NIX.CZ.
 3. Cílem NFX je zajišťování IP tranzitu mimo NIX.CZ.
 4. Hlavní činnosti NFX jsou
  1. provoz propojovacího centra NFX pro vzájemnou komunikaci účastníků členských sítí,
  2. podpora využívání intranetu, internetu, VoIP a dalších informačních technologií,
  3. financování neziskových projektů jiných fyzických nebo právnických osob, pokud tyto projekty přispívají k dosažení cílů NFX, nebo jsou součástí jiného takového projektu,
  4. další spolupráce členských sdružení,
  5. výzkum a vývoj,
  6. pořádání školení, konferencí a seminářů pro členy i pro veřejnost,
  7. získávání dotací, grantů a sponzorských příspěvků za účelem financování NFX a jeho projektů.
 

Článek III - Členství v  NFX

   
 1. Řádným členem NFX se může stát každá právnická osoba, která
  1. se chce účastnit prací naplňujících cíle NFX,
  2. provozuje síť ve velikosti czf autonomního systému, nebo je za takovou síť stávajícími členy uznána,
  3. hodlá si do daného termínu vybudovat přípojku do propojovacího centra,
  4. souhlasí s případnými pravidly vázanými na tuto přípojku,
  5. nejméně 11 měsíců byla přidruženým členem.
 2. Přidruženým členem NFX se může stát každá právnická osoba, která splní podmínky článku III, odst. 1. písm. a) až d) těchto stanov.
 3. Členství v NFX (řádné i přidružené) je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů.
 4. O vzniku členství a o jeho druhu (řádném členství a přidruženém členství) rozhoduje Valná hromada na základě písemné žádosti. Rozhodnutí o případném zamítnutí žádosti o přiznání vzniku či druhu členství nemusí Valná hromada zdůvodňovat.
 5. V případě neziskové organizace, je řádné členství Valnou hromadou přiznáno bez omezení. Pro ostatní právnické osoby muže být řádné členství přiznáno na domu maximálně 13 měsíců a tato doba může být opakovaně prodlužována - pokud rozhodnutím Valné hromady nedojde k prodloužení řádného členství, stává se z tohoto člena člen přidružený.
 6. Členství může být každému členovi pozastaveno Valnou hromadou. Při pozastaveném členství člen nemá právo využívat výhod plynoucích z členství v NFX. Pozastavení může být učiněno Valnou hromadou:
  1. na vlastní žádosti člena.
  2. po závažném porušení Stanov nebo vnitřních předpisů NFX.
 7. NFX je povinno pozastavení, jeho důvody a dobu zveřejnit.
 8. Členství zanikne na základě rozhodnutí Valné hromady výmazem ze seznamu členů NFX.
 9. Členství v NFX zaniká:
  1. vystoupením člena z NFX,
  2. rozhodnutím Valné hromady o vyloučení člena,
  3. zánikem člena - právnické osoby,
  4. marným uplynutím posledního dne lhůty,  která byla valnou hromadou stanovena členovi k odstranění závadného stavu.
 10. Valná hromada může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže člen NFX , zvlášť závažným způsobem porušuje svoje povinnosti člena, nebo poškozuje dobré jméno NFX, přestože byl na porušování svých povinností a na možnost vyloučení z NFX upozorněn rozhodnutím Valné hromady.
 

Článek IV - Práva a povinnosti člena

 
 1. 1.Řádný člen NFX má právo:
  1. účastnit se jednání Valné hromady, hlasovat na ní a vznášet návrhy,
  2. vykonávat kontrolní činnost, zejména v oblasti hospodaření NFX, účetnictví a financí, jakožto i kontrolu ostatních činností s NFX. Předseda je povinen umožnit členům nahlédnout do materiálů související s činností NFX.
 2. 2.Přidružený členem má právo být přítomen jednání Valné hromady a vznášet na ní návrhy, ale jeho hlas je pouze poradní.
 3. 3.Řádný i přidružený člen NFX je povinen:
  1. respektovat a dodržovat stanovy NFX, jakož i všechny vnitřní předpisy, řády a rozhodnutí orgánů NFX.
  2. platit ve stanovených lhůtách členské příspěvky,
  3. oznamovat změny údajů vedených v seznamu členů NFX; tyto změny je člen povinen oznámit NFX do 7 dnů ode dne, kdy nastaly,
  4. delegovat svého zástupce, který bude jednat jeho jménem,
  5. plnit závazky přijaté Valnou hromadou
  6. udržovat svou přípojku do propojovacího centra v dobrém a provozu schopném stavu, jakož i dodržovat její technické parametry Valnou hromadou odsouhlasené (BGP, IP adresace NFX prostoru),
  7. přijímat všechny propagované prefixy řádných členů
   

Článek V - Orgány NFX

 
 1. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem NFX a je tvořena všemi členy NFX.
  2. Valnou hromadu svolává předseda nebo dva místopředsedové nejméně 1x ročně, kdy nesmí být konána elektronickou cestou.
  3. Předseda nebo místopředsedové můžou svolat Valnou hromadu kdykoliv,
  4. Předseda nebo místopředsedové neodkladně svolají Valnou hromadu, požádá-li je o to alespoň třetina všech členů a to tak, aby se mohla uskutečnit do jednoho měsíce od doručení  žádosti o svolání. Nedojde-li ke svolání valné hromady dle tohoto bodu, přebírá iniciativu jeden ze žádajících členů.
  5. Valná hromada se svolává oznámením termínu a místa konání Valné hromady všem členům a přidruženým členům NFX některým z těchto způsobů:
   1. uvedením v zápisu z předchozí Valné hromady,
   2. elektronickou nebo papírovou poštou nejméně 21 dní předem, součástí pozvánky je i návrh programu.
  6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak.    
  7. Valná hromada je vždy schopna usnášení, byla-li řádně svolána.
  8. Valnou hromadu vede předseda NFX, v jeho nepřítomnosti si Valná hromada svého předsedajícího sama zvolí.
  9. Na Valné hromadě je po případném doplnění schválen program. Jednání Valné hromady jsou přístupná zástupcům členů. Z každého zasedání vyhotoví zapisovatel zvolený Valnou hromadou zápis, ke kterému má každý přítomný řádný člen právo doplnění.
  10. Výhradně Valné hromadě přísluší:
   1. schvalovat výši členských příspěvků,
   2. měnit stanovy, v tom případě rozhoduje Valná hromada třípětinovou většinou hlasů přítomných členů a nemůže ho učinit Valná hromada, která se koná elektronicky,
   3. schvalovat zprávu předsedy o činnosti a hospodaření za uplynulé období od minulé Valné hromady,
   4. v případě zániku NFX rozhodovat o provedení likvidace a o naložení s majetkem a likvidačním zůstatkem – tato rozhodnutí nemůže učinit Valná hromada konaná elektronicky,
   5. schvalovat jednací řád,
   6. rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, vnitřními předpisy, nebo pokud o rozhodnutí požádá předseda,
   7. volit a odvolávat předsedu a místopředsedy - tuto volbu není možné provádět na Valné hromadě, která je konána elektronicky.
  11. Valná hromada může rozhodnout i o všech záležitostech neupravených stanovami, popř. záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.
 2. Představenstvo NFX
  1. Představenstvo NFX je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy.
  2. Představenstvo je výkonným orgánem NFX.
  3. Předseda a dva místopředsedové jsou statutárními zástupci NFX a jednají jeho jménem ve všech věcech, respektujíce rozhodnutí valné hromady a komise pro konektivitu. Rozhodují nadpoloviční většinou. 
  4. NFX navenek zastupuje samostatně předseda, nebo společně dva místopředsedové.
  5. Předseda a místopředsedové mají povinnost seznámit předem všechny členy NFX se závažnějšími rozhodnutími, kteří se mohou během sedmi dnů k těmto rozhodnutím vyjádřit. Nesouhlasí-li s nimi alespoň 1/3 členů, pak předseda nebo místopředseda bezodkladně k tomuto svolá Valnou hromadu a dané rozhodnutí nesmí být vykonáno do rozhodnutí Valnou hromadou.
  6. Funkční období předsedy a místopředsedů jsou dva roky.
 3. 3.Komise pro konektivitu
  1. Komise pro konektivitu je stálým orgánem, který se skládá z členů podílejících se na naplňování cíle dle článku. II. odst. 4 těchto Stanov.
  2. Komisi pro konektivitu náleží právo samostatně rozhodovat ve věcech naplňování cíle dle článku. II. odst. 4 těchto stanov. 
  3. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
  4. Do komise vstoupí řádný člen jmenováním svého zástupce.
  5. O vstupu přidruženého člena do komise rozhodují řádní členové, kteří jsou již členy komise pro konektivitu.
  6. Členství v komisi vzniká k prvnímu dni měsíce následujícího po jmenování zástupce.
  7. Vstupem do komise se člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této komise.
  8. Ukončení členství v komisi pro konektivitu nastane:
   1. rozhodnutím člena, které je účinné k poslednímu dni aktuálního čtvrtletí,
   2. vyloučením z rozhodnutí komise při neplnění závazků vyplývajících z  členství v komisi.
 

Článek VI - Pracovní skupiny

 1. Pracovní skupiny
  1. Pro naplňování konkrétních cílů může Valná hromada zřídit pracovní skupinu, která svojí činností tento cíl naplňuje.
  2. Do pracovní skupiny vstoupí řádný člen jmenováním svého zástupce. 
  3. Přidružený člen muže po písemné žádosti vstoupit do pracovní skupiny. Při vstupu přidruženého člena rozhodují, o jeho přijetí, stávají členové této pracovní skupiny prostou většinou.
  4. Členství v pracovní skupině vzniká k prvnímu dni následujícího měsíce po jmenování zástupce.
  5. Vstupem do pracovní skupiny se její člen zavazuje podílet se na plnění všech závazků, které vznikly rozhodnutím této pracovní skupiny.
  6. Ukončení členství v pracovní skupině nastane:
   1. rozhodnutím člena, ale je účinné ke dni vyrovnání závazků z členství v pracovní skupině vyplývajících, vyjma závazků vzniklých po rozhodnutí člena o ukončení členství,
   2. vyloučením z rozhodnutí pracovní skupiny, zejména při neplnění závazků vyplývajících z členství v pracovní skupině.
  7. Pracovní skupina zaniká rozhodnutím Valné hromady, pokud není při zřízení pracovní skupiny stanoveno jinak.
 

Článek VII - Zásady hospodaření

   
 1. NFX hospodaří se svým majetkem, jehož zdrojem jsou  zejména:
  1. vstupní, pravidelné a mimořádné členské příspěvky,
  2. dary,
  3. příjmy z činností při naplňování cílů NFX.
 2. Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti NFX a k zajištění jeho provozu.
 3. Cílem činnosti NFX není dosažení zisku. Přebytek hospodaření se použije v následujícím období podle rozpočtu schváleného Valnou hromadou.
 4. Členové odpovídají za závazky NFX pouze do výše svých neuhrazených členských příspěvků.
 5. Hospodaření NFX se řídí vnitřními předpisy NFX vydávanými předsedou a obecně závaznými právními předpisy.
 6. Účetní závěrka za uplynulý kalendářní rok musí být projednána Valnou hromadou, obvykle do konce června následujícího roku.
 7. Účetnictví a administrativu zajišťuje představenstvo nebo sekretář.
 8. Náklady spojené s uskutečňováním cílů NFX, které naplňují zřízené pracovní skupiny a komise pro konektivitu jsou hrazeny z rozpočtu schváleného VH pro tyto skupiny a komise pro konektivitu. Pracovní skupiny a komise pro konektivitu s takto získanými finančními zdroji mohou volně disponovat.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy byly schváleny na Valné hromadě NFX dne 27. března 2010 a plně nahrazují stanovy z 23. září 2006 ve znění pozdějších změn.


Původní stanovy platné do 27.3.2010